Barnard, Maria, and Ploutarchos Tzoulis. 2013. “Diabetes and Thalassaemia”. Thalassemia Reports 3 (s1), e18. https://doi.org/10.4081/thal.2013.s1.e18.