Barnard, M., & Tzoulis, P. (2013). Diabetes and thalassaemia. Thalassemia Reports, 3(s1), e18. https://doi.org/10.4081/thal.2013.s1.e18