Valdenassi, Luigi, and Debora Bellardi. 2017. “Treatment of Piriformis Syndrome With Oxygen-Ozone Therapy”. Ozone Therapy 2 (3). https://doi.org/10.4081/ozone.2017.7234.