Gilmutdinova, I. R., Kolyshenkov, V. A., Lapickaya, K. A., Trepova, A. S., Vasileva, V. A., Prosvirnin, A. N., Marchenkova, L. A., Terentev, K. V., Yakovlev, M. Y., Rachin, A. P., Fesyun, A. D. and Reverchuk, I. V. (2021) “Telemedicine platform COVIDREHAB for remote rehabilitation of patients after COVID-19”, European Journal of Translational Myology, 31(2). doi: 10.4081/ejtm.2021.9783.