Gonzalez, A., Valero-Breton, M., Huerta-Salgado, C., Achiardi, O., Simon, F. and Cabello-Verrugio, C. (2021) “Impact of exercise training on the sarcopenia criteria in non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis”, European Journal of Translational Myology, 31(1). doi: 10.4081/ejtm.2021.9630.