(1)
Gonzalez, A.; Valero-Breton, M.; Huerta-Salgado, C.; Achiardi, O.; Simon, F.; Cabello-Verrugio, C. Impact of Exercise Training on the Sarcopenia Criteria in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Eur J Transl Myol 2021, 31.