[1]
Gilmutdinova, I.R., Kolyshenkov, V.A., Lapickaya, K.A., Trepova, A.S., Vasileva, V.A., Prosvirnin, A.N., Marchenkova, L.A., Terentev, K.V., Yakovlev, M.Y., Rachin, A.P., Fesyun, A.D. and Reverchuk, I.V. 2021. Telemedicine platform COVIDREHAB for remote rehabilitation of patients after COVID-19. European Journal of Translational Myology. 31, 2 (May 2021). DOI:https://doi.org/10.4081/ejtm.2021.9783.