Zhang, Xu, Department of Urology, Chinese PLA General Hospital, Beijing, China