De Pascalis, A. and D’Amelio, A. (2014) “Enterovesical fistula and acute pyelonephritis in renal transplantation. Role of ultrasound”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(4), pp. 383-384. doi: 10.4081/aiua.2014.4.383.