Katafigiotis, I., Sfoungaristos, S., Duvdevani, M., Mitsos, P., Roumelioti, E., Stravodimos, K., Anastasiou, I., & Constantinides, C. (2016). Primary adenocarcinoma of the seminal vesicles. A review of the literature. Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia, 88(1), 47-51. https://doi.org/10.4081/aiua.2016.1.47