De Pascalis, A., & D’Amelio, A. (2014). Enterovesical fistula and acute pyelonephritis in renal transplantation. Role of ultrasound. Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia, 86(4), 383-384. https://doi.org/10.4081/aiua.2014.4.383