(1)
Katafigiotis, I.; Sfoungaristos, S.; Duvdevani, M.; Mitsos, P.; Roumelioti, E.; Stravodimos, K.; Anastasiou, I.; Constantinides, C. Primary Adenocarcinoma of the Seminal Vesicles. A Review of the Literature. AIUA 2016, 88, 47-51.