[1]
De Pascalis, A. and D’Amelio, A. 2014. Enterovesical fistula and acute pyelonephritis in renal transplantation. Role of ultrasound. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 86, 4 (Dec. 2014), 383-384. DOI:https://doi.org/10.4081/aiua.2014.4.383.