Stoyneva-Gärtner, Maya P., Sofia University "St Kliment Ohridski", Department of Botany, Bulgaria