Uzunov, Blagoy A., Sofia University "St Kliment Ohridski", Department of Botany, Bulgaria